По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране и документиране на доставката при работа на ишлеме
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране и документиране на доставката при работа на ишлеме

Публикувано на 10.04.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Дружество Х, регистрирано в Гърция, предоставя на дружество У, регистрирано в България по ЗДДС, свои материали, от които дружество У произвежда продукт. В производството на този продукт се влагат и материали, закупени в България. Продуктът се доставя в Гърция на дружество Х, за което дружество У издава фактура.
В коя клетка на дневника за продажбите следва да се посочи сумата от фактурата?
При доставката на материалите дружество Х издава Packing list, в който са описани материалите и са посочени килограмите на пратката. Следва ли това да се отрази в дневника по ЗДДС?

   Отговор: Според информацията от запитването регистрирано по ЗДДС българско дружество произвежда продукт за регистрирано за целите на облагането с ДДС гръцко дружество с материали, предоставени му от последното. При производството на продукта българското дружество влага и допълнителни свои материали. Търси се отговор на въпроса в коя клетка на дневника за продажбите следва да се посочи сумата от фактурата за доставката, която възниква за дружеството при тези обстоятелства и дали в дневника следва да се отрази доставката на материалите, посочени от гръцкото дружество в Packing list, приложен към пратката им.

   В запитването липсва информация относно това дали дружеството придобива собственост върху предоставените му от клиента материали или не, т.е. дали придобива стоки, които след преработката изпраща на клиента си под формата на договорения продукт или само извършва преработка на получените материали. Предвид това, че търговската практика по въпроса е различна, разликата в реда за данъчно третиране и документиране на доставките, които възникват при двете хипотези - съществена, в отговора си приемаме, че съгласно договорените условия по сделката българската дружество не придобива собственост върху получените материалите, а само извършва върху тях действията, необходими за трансформирането им в договорения продукт.
В такъв случай то осъществява т. нар. работа на ишлеме, при която за целите на облагането с ДДС за него възниква доставка за работа върху движима вещ. Освен това за изработването на продукта дружеството влага и допълнителни свои материали, т. е. извършва и доставка на стоки под формата на изработения продукт. Това създава условия за необходимост от изясняване на допълнителни „подробности”, свързани със законосъобразното третиране на доставките, които възникват за дружеството.
Редът за документирането и облагането на доставките на услуги зависи от тяхното местоизпълнение. В случая се извършва доставка на услуга да работа върху движима вещ, местоизпълнението на която се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (предвид това че получател на доставката е данъчно задължено лице разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 4, .”в” е неприложима). Това ще бъде мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност или където се намира неговият постоянен обект, за който е предназначена услугата. Предвид това, че в запитването не е дадена информация за наличието или отсъствието на такъв обект, в отговора си приемаме, че местоизпълнението на доставката не на гръцка територия, там, където е установена независимата икономическа дейност на получателя на доставката. В резултат на това във фактурата, която му се издава, не се начислява ДДС, а като основание за това се посочва „чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС” като освен това в документа се включва текст „обратно начисляване” (Reversed Charge), а данните от фактурата се декларират с VIES декларация за данъчния период, в който е възникнало данъчното събитие на доставката. Данните от фактурата се отразяват в клетка 22 на дневника за продажбите и в колона 17 на справката декларация за съответния данъчен период.

   За да се приложи този ред за документиране и отчитане на доставката на въпросната услуга обаче, е необходимо българското дружество да разполага с доказателства, че получател на доставката му е данъчно задължено лице. В действащите ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани изрично документи, които са необходими за доказване на статута на получателя – дали той е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение (EС) № 282/ 2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 година. Съгласно чл. 18 на този регламент, когато получателят на доставката е лице, установено в държава – членка на ЕС, като такова доказателство служи разпечатка на данните от сайта на ЕС, която показва, че към датата на възникването на данъчното събитие на доставката получателят й е притежавал валиден идентификационен данъчен номер по ДДС.

   При наличие на това доказателство мястото на изпълнение на доставката на услугата действително ще бъде извън територията на страната и няма да попадне в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12 от закона.
Що се отнася до въпроса относно отразяването на получените материали в дневниците по ДДС, в случая такова не се прави, но предвид това, че за изработването на готовото изделие българското дружество влага и някои свои допълнителни материали, възниква въпрос за данъчното третиране на тяхната доставка. В този смисъл извън зададените въпроси считаме за целесъобразно да обърнем внимание на начина, по който следва да бъде оформена стойността на извършената услуга, така че доставката на тези материали да се приеме като доставка, която съпътства основната доставка, т.е. тази на услугата, по реда на чл. 128 от ЗДДС. В противен случай има основание да се прецени, че е извършена и доставка на стока.
Обстоятелствата по казуса пораждат и въпроси по Интрастат, които също не са отразени в запитването. В тази връзка при работа на ишлеме за контрагенти, установени в държави членки, възникват задължения за формиране на обороти за регистрация или съответно за деклариране движението на стоките. При работа на ишлеме те са обект на Наредбата за специфичните режими.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...