По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно облагане на консорциум
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно облагане на консорциум

Публикувано на 05.06.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Консорциум е създаден в България от две китайски дружества, всяко от които с по 50% дял. Има ли в случая ултимативен собственик и възможно ли е консорциумът да има задължения по чл. 143ф - чл. 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за обмен на информация, в случай, че някое от 2-те китайски дружества принадлежи към група предприятия с над 750 милиона евро оборот?

   Отговор: Съгласно информацията от запитването у нас е създаден консорциум от две китайски дружества с равен дял – по 50% участие. Съгласно действащото у нас данъчно законодателство консорциумите са неперсонифицирани граждански дружества, които по смисъла на чл. 2, ал. 2 на ЗКПО са приравнени на юридически лица. Те подлежат на данъчно облагане по общ ред и съгласно чл. 1, ал. 2 на Закона за счетоводството (ЗСч) са предприятия, поради което трябва да водят отделно счетоводство по общите правила на счетоводното законодателство и стандарти. От юридическа гледна точка те са доброволен съставен субект без ултимативен собственик, който обаче е самостоятелно данъчно задължено лице.
В случая консорциумът е създаден от юридически лица, които са местни лица на юрисдикцията на трета страна. В резултат на това по смисъла на б. ”а” на т. 35 от § 1 на ДР е „Многонационална група от предприятия“ (МГП), която включва две или повече предприятия, които са местни лица за данъчни цели на различни държави членки или други юрисдикции.

   В същото време за целите на въпросите, свързани с предоставянето на информация, каквито са по същество тези, поставени в запитването, съгласно т. 39 на § 1 от ДР на Кодекса консорциумът е заместващо предприятие майка по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI е съставно предприятие на МГП, което отговаря на критериите за това, тъй като няма друго съставно предприятие на тази МГП, което притежава пряко или косвено достатъчен дял в това съставно предприятие.
В този смисъл той е съставното предприятие, което при наличието на съответните обстоятелства ще е задължено да подава отчет по държави в качеството си на заместващо предприятие майка.

   Правилата за автоматичния обмен на отчети по държави са уредени с разпоредбите на чл. 143т – чл. 143щ от ДОПК. Съгласно чл. 143у, ал. 3 от Кодекса автоматичният обмен на отчети по държави се осъществява по отношение на МГП, които съгласно консолидираните им финансови отчети имат общи приходи, надвишаващи 1 466 872 500 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година. По силата на чл. 143ц, ал. 6 и 7от кодекса съставно предприятие не подава отчет по държави, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания й финансов отчет за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година, изчислена в местна валута на юрисдикцията, в която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, не надвишава прага, определен в тази юрисдикция за подаване на отчети по държави, независимо че равностойността й в български левове може да надвишава сумата от 1 466 872 500 лв., ако юрисдикцията, в която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, е определила праг, който приблизително съответства на равностойността на 750 000 000 евро, изчислена в местната валута на тази юрисдикция към януари 2015 г.

   Това означава, че на практика размерът на общите финансови приходи на групата, към която принадлежи някое от въпросните китайски дружества, при който консорциумът би бил задължен да подава отчет по държави, зависи от размера на прага, определен от Китай в качеството й на юрисдикция на съответното дружество. Какъв е размерът на този праг ни е неизвестно, поради което не можем да отговорим еднозначно на поставения от вас въпрос.
Освен това, предвид предимно правния характер на обстоятелствата и аргументите, които определят въпросните задължения, считаме за целесъобразно да отправите въпроса си към НАП и по-специално към отдела на агенцията, занимаващ се с въпросите за автоматичния обмен на междудържавна информация.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...