По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране на разходите за спонсорство
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране на разходите за спонсорство

Публикувано на 14.08.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирма, регистрирана по ДДС, е подписала договор за спонсорство с колоездачен клуб. В договора е записано, че спонсорът се задължава да предостави на спонсорираното лице екипировка, на която е отпечатано името на спонсора и неговото лого. С тази екипировка се подпомагат участниците, срещу което те се задължават да рекламират спонсора по подходящ начин. Въпросите са следните?
1. Имаме данъчна фактура за закупена екипировка, която сме платили на доставчик. Имаме протокол за раздадена такава на всички участници от клуба с подписи. Имаме и сключен договор за спонсорство. Правилно ли е да се тълкува разходът за екипировката като разход за реклама и има ли право на ДК фирмата спонсор?
2. Според ЗКПО това данъчно признат разход ли е?

   В ЗКПО няма изрична разпоредба, която да регулира разходите за спонсорство. Обикновено договорът за спонсорство представлява споразумение, по силата на което спонсорираното лице получава икономическа помощ от спонсора за реализиране на спортна, културна, научна или друг вид дейност, срещу което се задължава да рекламира спонсора, като популяризира неговото име, търговска марка, дейността или продуктите му. И за разлика от договора за дарение тук винаги е дължима насрещна престация от страна на спонсорираното лице.
Доколкото, както споменахме, в материалния данъчен закон няма изрична разпоредба, за да определим дали разходът е данъчно признат, същият следва да се разгледа през призмата на общите разпоредби на закона.
Или са възможни следните хипотези:
- в случаите, когато срещу начислените разходи (предоставените средства) се предоставя еквивалентна насрещна престация под формата на рекламна услуга, която е в рамките на обичайните размери за съответната дейност на спонсора, налице е счетоводен разход за реклама;
- в случаите, когато начислените разходи превишават стойността на предоставената насрещна рекламна услуга, размерът на превишението се третира като разход за дарение, който е регламентиран в чл. 31 от ЗКПО или като непризнат за данъчни цели разход за дарение извън чл. 31, формиращ данъчна постоянна разлика по чл. 26, т. 7 от закона.
По отношение на правото на данъчен кредит, ако разходът се класифицира като разход за реклама за целите на ЗКПО, то считаме, че ще е налице право на данъчен кредит за извършването му. Имайки предвид, че дарението представлява доставка извън независимата икономическа дейност, то за нея данъчно задълженото лице няма да има право на данъчен кредит.

   В случай че лицето е приспаднало данъчен кредит за стоки, с които впоследствие извършва доставки, за които не е налице право на данъчен кредит, както е в случая с даренията, на основание чл. 79, ал. 2 от ЗДДС, регистрираното лице следва да направи корекция в размер на ползвания данъчен кредит. Корекцията става посредством издаването на протокол съгласно изискванията на чл. 66, ал. 3 от ППЗДДС. Протоколите по чл. 66, ал. 3 от ППЗДДС се посочват в колона 12 “Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” на дневника за продажбите.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...