По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > ДДС при вътреобщностно придобиване на автомобил
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

ДДС при вътреобщностно придобиване на автомобил

Публикувано на 14.08.2020

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

    Фирма възнамерява да закупи употребяван автомобил от държава членка.
Ако закупим автомобила от физическо лице или от дилър, който прилага схемата на маржа, нямаме задължение да си самоначисляваме ДДС с протокол.
Ако закупим автомобила от юридическо лице, регистрирано по ДДС в съответната държава членка и автомобилът не пристигне на територията на България 3-4 месеца, какви ще бъдат задълженията ни по ЗДДС?
Протокола по чл. 117 от ЗДДС ще включим в дневника за продажби в периода на закупуването му, а кога ще имаме право на данъчен кредит?

   Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗДДС данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. По силата на ал. 3 на цитираната разпоредба данъкът при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1. Независимо от ал. 3 данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, а когато няма задължение за издаване на фактура - на датата на издаване на документа, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, когато са издадени преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗДДС. Разпоредбата на чл. 63, ал. 4 от закона не се прилага, когато фактурата или документът, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство са издадени във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.
По силата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която е прехвърлено правото на собственост върху стоката или друго вещно право, както и всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, или на датата, на която услугата е извършена.

   Разпоредбата на чл. 117, ал. 3 от ЗДДС указва, че протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.
Предвид изложената нормативна уредба в случая данъчното събитие ще възникне на датата на прехвърляне на собствеността на автомобила, а изискуемостта на данъка ще настъпи на 15-ия ден на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие, ако не е издадена фактура за доставката преди този ден. Протоколът по чл. 117 от ЗДДС следва да се издаде в 15-дневен срок от датата на настъпване на изискуемостта на данъка. При изпълнени условията на ЗДДС относно правото на приспадане на данъчен кредит, това право може да се упражни в периода на настъпване на изискуемостта на данъка или в един от следващите 12 данъчни периода.

   Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под индентификационен номер, издаден в страната. Необходимо е да се има предвид, че в този случай не е налице право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък с протокол по чл. 117 от ЗДДС.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...