По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Публикувано на 07.08.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, която не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите на фирмата и ще се ползва във връзка с дейността й. Немската фирма е регистрирана по ДДС по немското законодателство, но не е дилър на стоки втора употреба, издава фактура, в която посочва, че стойността във фактурата е без ДДС по немското законодателство. Как се третира тази сделка по нашето законодателство - ВОП ли е и следва ли протокол по чл. 117? Ако следва протокол по чл. 117, как да се отрази в дневниците за покупките и продажбите?

   Отговор: При посочените обстоятелства за българската фирма е налице вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС. Основание за това е фактът, че е придобита стока (лек автомобил) от доставчик, регистриран за целите на ДДС в Германия, т.е. в друга държава членка. В такива случаи на основание чл. 84 от закона данъкът за придобиването е изискуем от лицето, което го извършва.
Данъкът за вътреобщностните придобивания става изискуем по реда на чл. 63 от закона и съгласно ал. 3 на този член става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, при който е възникнало данъчното събитие за придобиването или на датата на издаването на фактурата за доставката на придобитата стока, ако тя е издадена след възникването на данъчното събитие, но преди настъпването на този 15-и ден.
Данъчна основа за определяне размера на данъка е левовата равностойност на стойността на придобитата стока, посочена във фактурата, увеличена с всички други определени в чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъци, такси, комисиони, застраховки и пр. плащания, свързани с придобиването.

   Данъкът за придобиването се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона не по- късно от 15 дни след датата, на която данъкът за него е станал изискуем. Данните от протокола се отразяват в колони 13-15 на дневника за продажбите и в клетки 11 и 12 на справката декларация по ДДС за съответния данъчен период.
При наличието на условията, определени с чл. 68-71 от ЗДДС и отсъствие на ограниченията, регламентирани с чл. 70, ал. 1 от закона, начисленият данък е с право на данъчен кредит, който в зависимост от целите, за които се използва автомобилът, може да бъде пълен или частичен. Този кредит може да бъде ползван в периода на начисляването на данъка или в един от следващите дванадесет данъчни периода. Това се реализира, като данните от протокола се посочват в дневника за покупките и в справката декларация за съответния данъчен период. В зависимост от конкретните обстоятелства те се отбелязват в колони 10 и 11 или 12 и 13 на дневника и 30, 31 или 32 на справката декларация за периода.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...