По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчен режим при доставка на стоки във Великобритания
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчен режим при доставка на стоки във Великобритания

Публикувано на 14.08.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Доставям стока на клиенти в Англия. Досега беше ВОД за фирми по ДДС и с начислен ДДС на крайни клиенти. Към момента по старите правила по чл. 84 и 17 от ЗДДС ли се фактурира или като към държава извън ЕС без ДДС по чл. 28 и 86 от ЗДДС?

   Отговор: Великобритания напусна ЕС, но до края на годината тече преходен период, по време на който при търговията с установени на територията й лица ще се прилагат правилата (в т.ч. и за облагане с ДДС) на доставките и придобиванията, възникващи при тази търговия, прилагани по време на нейното членство в Съюза. Едва след това ще се прилагат правила, произтичащи от договореностите, които ще се постигнат при преговорите за целта между нея и ЕС. Това означава, че при доставки на стоки, предназначени за установени на територията на Великобритания нерегистрирани за целите на облагането с ДДС лица (независимо дали фирми или физически лица), ще се прилага режимът за дистанционни продажби, регламентиран в чл. 14 от ЗДДС, а при такива - за регистрирани за тези цели данъчно задължени лица – режимът за обратното начисляване, при който във фактурата за съответната ВОД не се начислява ДДС, но по силата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС задължително се включва текст „обратно начисляване” (Reversed Charge), а като основание за това се посочва съответният член от закона (в общия случай чл. 7, ал. 1 от ЗДДС). Посоченият в запитването чл. 84 от ЗДДС няма приложение при фактурирането на доставки, а само при ВОП, данъкът за които е изискуем от лицето, което го извършва.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...