По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране и счетоводно отчитане на разходи за мостри
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на разходи за мостри

Публикувано на 01.04.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Дружеството е закупило китари и части за тях. Китарите ще бъдат модифицирани, като им се добавят нови функции. Модифицираните китари ще бъдат предоставени на физически лица (музиканти) като мостри. Предоставянето ще се извърши с договор, без да се издава фактура. В договора няма да бъде вписан срок, до който трябва да бъде върната китарата; ще бъде вписано задължение за представяне на нашето дружество, като производител и на китарата и нейните възможности (при живо участие на музиканта примерно). В момента се водят преговори за сключване на договор и с музикален магазин. При закупуване на китарите и материалите за тях е ползван данъчен кредит. При предоставяне на мострите модифицираните китари ще бъдат изписани директно на разход.
1. Какво е данъчното третиране на разхода за предоставените безвъзмездно мостри на физически и/или юридически лица и ще бъде ли този разход данъчно признат за целите на ЗКПО?
2. Следва ли дружеството да възстанови ползвания данъчен кредит при закупуване на китарите или попада в разпоредбите на чл. 6, ал. 4, ал. 2 от ЗДДС (стойността на китарите варира между 2000 (две хиляди) лева и 4000 (четири хиляди) лева)?
3. В случай че модифицираните китари останат в дружеството за тестове и експериментиране с възможностите на китарата как следва да бъдат отчитани?

   В ЗКПО няма дефиниция на понятието “мостри”, поради което данъчното третиране на този разход следва да е съобразен с неговото счетоводно отчитане и съответно пречупено през общите принципни постановки на данъчния закон. В тази връзка ние смятаме, че от правилното разбиране на понятието “мостра” от търговскоправна гледна точка ще зависи и коректното счетоводно отчитане и данъчно облагане на този разход.
Според общоприетото разбиране и тълкуване на понятието мостра е определена бройка или малко количество от дадена стока, която се предоставя като образец, обикновено преди да се сключи търговска сделка, и има за цел да демонстрира качествата, техническите показатели и начина на употреба на съответния продукт. След като мострата има за цел да популяризира определени характеристики на стоката, същата следва да се отчита за счетоводни цели като разход за реклама. След като счетоводно отчетеният разход за реклама е документално обоснован и е свързан с независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, стига да не представлява отклонение от данъчното облагане по смисъла на чл. 16 от ЗКПО, разходът следва да бъде признат и за данъчни цели при определянето на данъчния финансов резултат.
Обръщаме внимание на факта, че в съответствие с принципа на начисляването, регламентиран в чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството, разходът за реклама следва да бъде отразен в онзи отчетен период, за който се отнася. В случай че разходът за реклама засяга повече от един отчетен период, то съответно същият следва на систематична база да бъде отразен като текущ в продължение на съответните отчетни периоди. Когато разходът за реклама отговаря на дефиницията на ДМА, разходът съответно следва да бъде начисляван на база амортизационната политика на отчитащото се предприятие. Така например, ако рекламата има натурално-веществена форма с цена на придобиване, надвишаваща прага за същественост за признаване на ДМА (например 700 лева) и от нея се очакват икономически ползи през повече от един отчетен период, съответните разходи следва да се капитализират и да формират цената на придобиване на ДМА и съответно за тях да се начислява амортизация в съответствие с изискванията на СС 4 по време на полезния живот на така признатия ДМА.

   В действителност чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС постановява, че не се счита за възмездна доставка, безвъзмездното предоставяне на мостри. Това означава, че дружеството няма задължение да прави корекции на ползвания данъчен кредит, в случай че безвъзмездно предоставя мостри. Нещо повече. Ограничението на приспадането на данъчен кредит по реда на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС за стоки и слуги, предназначени за безвъзмездни доставки, на основание чл. 70, ал. 3, т. 5 от ЗДДС не се отнася при предоставянето на мостри. Тоест за закупуването и производството на стоките, които впоследствие предоставяте като мостри, вашето предприятие ще има право да приспада данъчен кредит съгласно общите изисквания на ЗДДС, а впоследствие, когато в действителност предоставя мострите, няма да имате задължението да начислявате ДДС. При предоставянето на мостри документирането следва да се организира по такъв начин, че да осигури възможност за установяване на съответните факти при осъществяването на данъчен контрол.

   За да проверите доколко вашата конкретна фактическа обстановка попада в хипотезата на раздаване на мостри за целите на данъчното третиране по ЗДДС, ви съветваме да се запознаете с решението на СЕС № С-581/08 (с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre - Обединено кралство, с акт от 17 декември 2008 г., постъпил в Съда на 29 декември 2008 г., в рамките на производство по дело EMI Group Ltd срещу The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs). В своето заключение съдът постановява, че “Мостра” по смисъла на член 5, параграф 6, второ изречение от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, е образец на продукт, който има за цел да популяризира продажбата му и който позволява да се оценят неговите характеристики и качества, без да се стига до крайно потребление, различно от присъщото на дейността по популяризиране. Тоест мострата следва да има за предмет оценка на качествата на стоката посредством нейното тестване, но ако се окаже, че при предоставянето на мостри се стигне до крайно потребление, което не е присъщо на оценката на представяния продукт, такова потребление представлява злоупотреба (чл. 39 от решение на Съда на ЕС по въпросното дело С-581/08). В този контекст следва да обследвате ситуацията и да прецените дали в действителност е налице предоставяне на мостра или скрито потребление на стоката, облечено в правната форма на предоставяне на мостра.

   От гледна точка на счетоводното законодателство наличните китари, които са преминали през процеса на модификация, следва да се представят като стоково-материални запаси в съответствие с изискванията на СС 2 и съответно да се представят във финансовите отчети (счетоводен баланс) като налична продукция или като незавършено производство към датата на баланса.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...