По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране на продажбите чрез платформите на “Амазон”
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране на продажбите чрез платформите на “Амазон”

Публикувано на 04.09.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България,  доставя стоки от Китай, които не преминават през България, а  директно се изпращат в склад на “Амазон” в Германия, Англия и Америка. Стоките ще се продават от  платформата на “Амазон”. До тяхната продажба стоките ще се съхраняват в складовете на “Амазон”. Българската фирма ще получава парите за извършените продажби от “Амазон” и ще заплаща % комисионно възнаграждение.
1. Необходима ли е предварителна регистрация на българското дружество по ДДС в Германия, Англия и ако не, тогава кога ще се наложи тази регистрация? Необходима ли е данъчна регистрация в Америка?
2. Получената печалба на това българско дружество, трябва ли да бъде облагана в зависимост от произхода и с корпоративен данък за различните страни? По какъв начин ще бъдат облагани разпределените дивиденти?

   Съгласно предоставената информация регистрирано по ЗДДС българско дружество осъществява онлайн продажби на стоки, които закупува от Китай и продава чрез платформи на “Амазон” на клиенти в Германия, Англия и Америка (вероятно става въпрос за Великобритания и САЩ, поради което в коментара по-долу ползваме техните наименования), като за целта ползва складове на “Амазон” на територията на съответната държава, в които стоките престояват до продажбата им. Интересува се дали при тези обстоятелства за него възниква задължение за регистрация за целите на облагането с ДДС в Германия и във Великобритания и регистрация за данъчни цели в САЩ.
Законосъобразният отговор на въпроса относно регистрацията на дружеството за целите на ДДС зависи от преценката в качеството на какво лице действа “Амазон” в случая. Информацията от казуса не дава възможност да се оцени еднозначно и категорично какъв точно е видът на посредничеството, което осъществява тя при посочените обстоятелства, и дали продажбите, осъществявани чрез платформата й, са от името и за сметка на въпросното дружество или от името на “Амазон”, но за сметка на дружеството (предвид целта на коментара игнорираме общоизвестното обстоятелство, че при този вид продажби “Амазон” обикновено изпълнява функциите на т.нар. collection agent). Очевидно е, че същността на разликата между двете възможни хипотези за търговскоправния характер на дейността, която осъществява “Амазон” при коментираните обстоятелства, се състои именно в това дали при продажбите на стоките тя извършва доставки от свое име или не.

   Според нас на практика търговците - притежатели на търгуваните стоки, не участват в процеса по доставянето им до крайните клиенти, а собствениците на въпросните платформи продават стоките от свое име за тяхна сметка. Доколкото ни е известно обаче, съгласно общите договорни условия, при които “Амазон” предлага услугата за ползване на нейната платформа - предоставяне на склад за търгуваните стоки и разпространението им на пазара, тя изрично предупреждава, че извършва доставка на наемна услуга и издава фактури за наем на склад. Нещо повече, предупреждава, че с наемането на склад получателят на услугата формира “обект” и поема произтичащите от това данъчни задължения съгласно съответното местно законодателство, като “Амазон” няма задължения или ангажимент за тяхното уреждане.
Това дава основание да се приеме, че и в случая “Амазон” действа от името и за сметка на фирмата. Аргумент за това е обстоятелството, че по силата на общите условия на договора за ползване на платформата собственикът на стоката, а не “Амазон” следва да документира осъществените продажби, да издава фактури за тях и да начислява или неначислява ДДС. При това редът, който ще се прилага за отчитането на доставките, ще е в зависимост от тяхното местоизпълнение. То от своя страна зависи съответно от местонахождението на склада, откъдето се намират стоките в момента на продажбите им, данъчния статут на доставчика, статута и местоустановеността на клиента - данъчно задължено или данъчно незадължено лице, установено в държава членка или в трета страна.

   В случая дружеството изпраща стоки, закупени от трета страна, за предпродажбено складиране на територията на Германия, Великобритания и САЩ. При продажбите на стоките на потребители, установени на териториите на тези държави, осъществява доставки с местоизпълнение на тези територии. Това означава, че с тези доставки то формира там облагаем оборот за регистрация за целите на облагането с ДДС, т.е. при определените в законадателството на съответната държава условия следва да се регистрира за целте на ДДС. Нещо повече, специално при продажбите с местоизпълнение на територията на Великобритания съгласно с направените в нея през 2016 г. законодателни промени във връзка с напускането й на ЕС дружеството попада в обхвата на overseas seller (“продавачи от чужбина”) и при извършването на доставки с местоизпълнение на нейна територия следва да се регистрира за ДДС цели независимо от реализирания оборот.

   В отговор на въпроса относно това дали получената печалба на дружеството от продажбите чрез платформите на “Амазон” следва да се третира данъчно в зависимост от държавата, в която е реализирана, може да се каже следното:
1. За целите на подоходното облагане въпросното дружество е местно юридическо лице. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКПО местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в РБългария и в чужбина. От гледна точка на отчетността, документирането и подоходното облагане дейността на онлайн продажбите не е по-различна от обикновената търговия. Поради това при извършване на търговия по електронен път са приложими същите счетоводни и данъчни разпоредби, които са относими и при търговците, извършващи същата дейност чрез реални магазини.
2. Когато български юридически лица извършват изцяло или частично дейността си в друга държава, се счита, че имат там място на стопанска дейност. Определение за “място на стопанска дейност” е дадено в § 1, т. 2 от ДР на ЗКПО, съгласно който място на стопанска дейност е това по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ДОПК. При преценката относно формирането на такова място следва да се вземат под внимание договореностите, направени в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), сключени между България и съответната страна. Във всяка спогодба, по която РБългария е страна, е посочено кога едно предприятие има място на стопанска дейност в съответнта държава и кога не. Предвид това данъчното третиране на печалбата, реализирана от дейност, осъществявана в различните държави, може да е различна.

   3. Когато съгласно съответното СИДДО лицето няма място на стопанска дейност в друга държава, разпоредбата на чл. 13 от ЗКПО не е приложима, т.е. лицето няма право да приложи метода за освобождаване, който е определен със спогодбата между чуждата държава и РБългария, тъй като се облага по реда на ЗКПО. Дължимият данък за дружествата е 10% от реализираната печалба. След като се плати този данък, ако собственикът на дружеството желае да ползва дивидент, трябва да заплати 5% данък дивидент върху сумата, която ползва.
Ако обаче според дадена спогодба лицето има място на стопанска дейност в съответната държава, то разпоредбата на чл. 13 от ЗКПО е приложима - лицето има право да приложи метода за освобождаване, който е определен с тази спогодба. Предвиденият метод за освобождаване от двойно данъчно облагане е конкретизиран във всяка една спогодба. То е или освобождаване с прогресия, или чрез данъчен кредит. Освобождаването от двойно данъчно облагане с прогресия се реализира чрез попълване на Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. При прилагането на този метод на основание чл. 92, ал. 6 от ЗКПО не се изискват доказателства от чуждата данъчна администрация за размера на внесените в чужбина данъци. Ако е приложим метод за освобождаване данъчен кредит, се изисква представяне на документ от чуждата данъчна администрация за внесен в нея данък.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...