По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Вътреобщностно придобиване на стоки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Вътреобщностно придобиване на стоки

Публикувано на 30.10.2020

Отговаря Милена КИРИЛОВА - данъчен експерт

    Българска фирма ни продава препарати и издава всеки месец данъчна фактура. От този месец обаче ни издава фактура с румънски ДДС номер и не начислява ДДС, но стоките идват от склад в България - тоест нямаме реално движение на стоки от Румъния към България. Как да процедираме с тази фактура? Начисляваме ли ДДС и в дневника за покупки и в дневника за продажби? Отчитаме ли я като ВОП?

   Съгласно легалната дефиниция на понятието вътреобщностно придобиване - ВОП, е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка (чл. 13, ал. 1 от ЗДДС). От предоставената в запитването информация не е ясно поради каква причина фактурата за покупката е без ДДС, а стоката се намира в България, без да се транспортира трансгранично, както изисква разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, за да е изпълнен фактическият състав на вътреобщностното придобиване на стока. На следващо място неизяснено е защо българският ви доставчик ви фактурира стоката през румънския си ДДС номер, а не през българския си ДДС номер, ако правилно интерпретираме описаната фактическа обстановка. Следва да уточните с българския си контрагент, защо във фактурата има посочен румънски ДДС номер. В посочената схема на сделката липсва данъчна и търговска логика. Доставчикът с румънски ДДС номер следва да ви е посочил във VIES декларацията, респективно е необходимо да си самоначислите данъка с протокол по чл. 117 от ЗДДС, съответно да приспаднете данъчен кредит в дневника за покупки и в дневника за продажби и да я третирате като ВОП, тъй като бихте били уязвими при данъчна проверка, ако не се самообложите, а органът по приходите прецени, че е трябвало. Допълнително следва да се има предвид, че за надлежно и коректно изготвен документ, но погрешно отразен в отчетните регистри, като напр. местна доставка, декларирана “неправилно” като ВОП, ако няма ощетяване на фиска и риск от данъчни загуби, не е предвиден административнонаказателен състав по ЗДДС. В заключение посочената от вас схема на сделката не следва да е практика. В случая законосъобразно и резонно е да се договорите с доставчика си въпросната фактура да се анулира и да ви издаде фактура с ДДС през българския му ДДС номер, както сте процедирали досега, защото това е местна доставка.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...