По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Дерегистрация по ЗДДС на фирма
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Дерегистрация по ЗДДС на фирма

Публикувано на 10.11.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Фирма, регистрирана по ЗДДС, купува от физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, УПИ със започнат строеж за 300 000 лева. Достроява сградата, като ползва данъчен кредит за разходите по строителството. Разходите за довършване са на стойност 200 000 лева + 40 000 лева ДДС. След завършване на сградата собственикът решава да ликвидира фирмата и подава заявление за дерегистрация по ЗДДС.
Колко ДДС ще дължи фирмата при дерегистрацията? Дали тези 40 000 лв., които реално НАП ни е възстановил през годините, или трябва да начислим ДДС и върху сумата, за която сме закупили първоначално имота (300 000 лв.)?

   Прекратяването на данъчно задължените лица със или без ликвидация е едно от основанията за тяхната дерегистрация по ЗДДС (чл. 107, т. 2 или т. 4 от закона). То се реализира с отписването на лицата от търговския регистър. При това са приложими правилата на чл. 111 от закона, като се приема, че при дерегистрация те извършват доставка и дължат данък за всички свои налични стоки и/или услуги, за които са ползвали данъчен кредит (пълен, частичен или пропорционален) и които са: активи по смисъла на ЗСч или активи по смисъла на ЗКПО, различни от тези по ЗСч.

   Съгласно чл. 27, ал. 5 от закона размерът на дължимия данък за тези стоки и услуги се изчислява върху данъчна основа, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето. Като такава се ползва данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса, и направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид техния обичаен икономически живот. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

   Предвид изложеното, данъчна основа за определяне размера на данъка за въпросната сграда е сумата, заплатена за придобиването и за разходите за довършването й, намалена с разходите за нейното изхабяването за времето на експлоатацията й, или пазарната й цена в момента на дерегистрацията.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...