По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчен кредит за начислен ДДС при внос
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчен кредит за начислен ДДС при внос

Публикувано на 20.11.2020

Димитрина Захаринова, регистриран одитор

    Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” ООД осъществява внос на стоки от САЩ. Дължимите ДДС и мито за вноса са внесени в държавния бюджет от превозвача DHL, който плаща за сметка на “X” ООД начислените от митническите органи налози.
Може ли фирмата “X” ООД да ползва данъчен кредит за начисления ДДС при вноса?

   Условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма “Данъчен кредит” от Закона за ДДС. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, в случай, че стоките се използват за целите на извършваните от дружеството облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от същия закон е налице право да приспадне начисления данък при вноса.
Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява при условията на чл.71, т. 3 от ЗДДС, който регламентира две кумулативни условия:
- първото условие в случая е налице, доколкото “X” ООД притежава митнически документ за внос, в който дружеството е посочено като вносител;
- второто условие е данъкът да е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗДДС в случаите на внос вносителят на стоки - регистрирано по ЗДДС лице внася ефективно начисления от митническите органи данък в държавния бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса.

   В §1, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено определение на понятието “вносител” и като такъв е посочено лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Европейския съюз.
В конкретния случай правото на данъчен кредит може да бъде упражнено от дружеството (вносител), независимо че данъкът се превежда на бюджета от трето лице, за негова сметка. Независимо, че наредител на превода е DHL, задълженото лице по вноса e вносителят на стоките.
В потвърждение на гореизложеното е информацията, която се попълва в преводното нареждане с цел да се идентифицират извършваните преводи на суми по бюджетни сметки на митническите учреждения за заплащане на мита, ДДС и акциз:
- в полето “Задължено лице” - за юридически лица се попълва ЕИК или код по БУЛСТАТ на лицето;
- в полето “Наредител” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец/дружеството платец (вносител);
Полето се попълва само, ако наредителят е лице, различно от задълженото;
- в полето “Основание за плащане” се вписва MRN на митническата декларация или номера на съпровождаш документ.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...