По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Бракуване на стоки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Бракуване на стоки

Публикувано на 04.12.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    Българска фирма с регистрация по ДДС извършва внос на стоки от Египет. При разтоварване на стоката част от нея пада от палето по вина на собственика и е с нарушена опаковка, невъзможна за продажба. Собственикът желае да извърши бракуване на тази стока. Какво следва да се направи от счетоводна гледна точка и трябва ли да се начисли ДДС при бракуването на стоката?

   Стоките, които не могат да се продават и когато не се очакват никакви икономически изгоди от тяхното използване, не отговарят на определението за актив - “ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква в предприятието да постъпят бъдещи икономически ползи”. Затова трябва да се бракуват.
За бракуването трябва да се състави първичен счетоводен документ, със съответните реквизити, посочени в Закона за счетоводството.

   В чл. 79, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е посочено, че регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
При бракуването трябва да се имат предвид и разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...