По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > ДДС при продажба на дървесина
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

ДДС при продажба на дървесина

Публикувано на 15.12.2020

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

    Дружество се занимава с аренда на земеделска земя и до месец май 2020 г. не е имало регистрация по ДДС, след което се регистрира доброволно поради причината, че стартира и дейности, които ще бъдат облагаеми по Закона за ДДС. Дружеството ще инвестира в горски масиви, на терена на които ще прави сеч, и впоследствие ще продава дървени трупи. Във връзка с горното имам следните въпроси:
- Дружеството има ли право на данъчен кредит по разходите за придобиване на горските масиви - нотариални такси, комисиони по придобиване от външни фирми, хонорари за адвокатски услуги?
- Има ли разлика от гледна точка на Закона за ДДС дали гората, която се закупува, е иглолистна или широколистна?
- Тъй като дружеството е извършвало само освободени доставки, а част от разходите, които са свързани с облагаемите доставки, ще бъдат извършени, преди да придобие приход (да продаде дървесина), има ли право на данъчен кредит по тези доставки (давам няколко примера - тресиране, ограждане на гората, план-програма и после маркиране на всяко дърво)?

   Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В Глава четвърта от ЗДДС са посочени освободените доставки, като доставката на дървесина не е сред посочените като освободена доставка.
Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, както и начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от закона и изискуемия от него данък като платец по глава осма от закона. Видно от цитираната разпоредба, правото на приспадане на данъчен кредит е предпоставено от на­чи­на на из­пол­з­ва­не на по­лу­че­ни­те сто­ки и ус­луги, във връз­ка с ко­и­то е на­чис­лен да­нъ­кът, ка­то се пос­та­вя изис­к­ва­не­то те да се из­пол­з­ват за це­ли­те на из­вър­ш­ва­ни­те от ли­це­то об­ла­га­е­ми дос­тав­ки. Предвид изложеното, в случай че получените стоки и услуги ще се използват единствено за извършването на доставките по продажба на дървесина, то за начисления данък ще е налице право на приспадане на пълен данъчен кредит.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...