По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Вътреобщностна доставка
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Вътреобщностна доставка

Публикувано на 04.12.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    Работя в онлайн магазин. Фирмата има и физически магазини. Желаем да предлагаме стока в Румъния. В този случай нашите продажби ще са дистанционни. Предвид факта, че България и Румъния сме държави - членки на ЕС има праг на оборот за регистрация в Румъния. Стоката която предлагаме (мебели за дома) е на висока стойност и това ще доведе до бързо стигане на обема на сделката. Решихме директно да се регистрираме по ДДС в Румъния. Интересува ме как ще покажем продажбите за румънските клиенти в дневника за продажбите и БГ фактурата трябва ли да е опростена или с ДДС.

   Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
От тази разпоредба става ясно, че дистанционна продажба има когато доставчикът е регистриран по ЗДДС в държава членка (в случая в България), а получателят (румънското лице) не е задължено да начислява ДДС. Затова при регистрация по ДДС в Румъния доставката не може да се определи като дистанционна. Тя е вътреобщностна доставка на основание чл. 7, ал. 1:
“Доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и е предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика”.
В чл. 7, ал. 4 е пояснено, че доставката от предприятие, регистрирано по ЗДДС в държава членка, до същото предприятие, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, представлява също вътреобщностна доставка: “възмездна вътре­общностна доставка на стоки е и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС”.
Това означава, че в българските дневници по ЗДДС трябва да се отрази вътреобщностна доставка към същото предприятие (а не към румънски клиенти), регистрирано за целите на ДДС в Румъния.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...