По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране по ЗДДС на данъка върху превозните средства при договор за наем на моторни превозни средства (МПС)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране по ЗДДС на данъка върху превозните средства при договор за наем на моторни превозни средства (МПС)

Публикувано на 27.11.2020

Иван МИНЧЕВ – данъчен консултант

    Отдаването под наем на МПС е честа практика в стопанския живот. Условията по сключваните договори между лицата могат да бъдат най-разнообразни, особено в частта за задълженията на наемателя, свързани с експлоатацията на МПС. В тази връзка обикновено бива договаряно за наемателя, в рамките на срока на договора, цялостно или частично да поеме разходите, свързани с ползването на МПС, като горива, ремонтни дейности, застраховки, винетни стикери, данък върху превозните средства, технически прегледи и други. Обичайно не възникват затруднения в данъчното третиране на този тип наемни договори, но за някои видове разходи има неясноти и противоречива практика. Често спорен момент е данъчното третиране по ЗДДС на договорката дължимия данък върху превозните средства да бъде заплатен изцяло от наемателя. Тъй като този вид местен данък по закон е за сметка на собственика на МПС възниква въпросът следва или не следва този данък да бъде елемент от данъчната основа на предоставяната наемна услуга от наемодателя към наемателя. В следващите редове ще се опитаме да внесем яснота в тази насока.

   Съгласно чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока. А според чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. В тази връзка отдаването под наем на МПС се дефинира като доставка на услуга съгласно чл. 8 от ЗДДС.
За коректното данъчно третиране по ЗДДС на доставките на услуги е от съществено значение да се определи правилно мястото на изпълнение на тези доставки, като обикновено и двете страни по договора са данъчно задължени лица. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

   Относно доставката за наем на МПС следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем (в продължение на не повече от 30 дни) на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя.
Въз основа на горепосоченото, в масовия случай на договори за наем на МПС за срок по-дълъг от 30 дни, с получатели данъчно задължени лица, установени на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката ще се определи по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и ще бъде на територията на страната.
Данъчната основа на доставката за наем на МПС следва да се определи съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, според която данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗДДС данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, които са пряко свързани с доставката.

   Правната регламентация на наемния договор е уредена в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като съгласно чл. 232, ал. 2 от същия наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите свързани с ползването на вещта.
Данъкът върху превозните средства е местен данък, като според чл. 52, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Съгласно чл. 53 от ЗМДТ данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Въз основа на горепосоченото, ако съгласно договора за наем данъкът върху МПС, заедно с всички други консумативи и разходи, свързани с ползването на МПС, са за сметка на наемателя, то следва да се приеме, че тези суми са дължими от наемателя на наемодателя във връзка с доставката по отдаването под наем на МПС (чл. 26, ал. 2 ЗДДС) или такива, попадащи в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 1 и/или т. 3 от ЗДДС, и се включват в данъчната основа на доставката. Въз основа на закона тези суми, макар и да не са отделна доставка, следва да се фактурират от страна на наемодателя към наемателя, неразделна част са от данъчната основа на доставката по отдаването под наем и се подчиняват на нейния данъчен режим.

   Ако наемодателят е регистрирано по ЗДДС лице и предвид, че отдаването под наем на МПС е облагаема доставка по смисъла на закона, данъкът върху превозните средства следва да се включи в данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, респективно да се обложи с 20% ДДС, тъй като е сума, дължима от получателя наемател на доставчика наемодател по силата на наемния договор, без значение, че по закон тежестта за заплащането и е на собственика на МПС.
Относно документирането дължимите от наемателя на наемодателя суми следва да бъдат документирани чрез включването им във фактурите за наем или чрез издаване от наемодателя към наемателя на дебитни известия към фактурите, с които е документирана услугата за отдаване под наем на МПС за конкретния наемен период. Дебитното известие се издава на основание чл. 115, ал. 3 от ЗДДС и следва да има съдържанието, регламентирано в ал. 4 от същата законова разпоредба. Като основание за издаване на известието (чл. 115, ал. 4, т. 2 от ЗДДС) следва да се посочат съпътстващите основната доставка разходи и такси, тези, които са дали основание за увеличаване на данъчната основа на доставката за наем на МПС.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...