По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № І-4 ОТ 13 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № І-4 ОТ 13 НОЕМВРИ 2015 г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ДВ. бр. 4 от 11.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 90 от 20 ноември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 11 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС).