Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ

ДВ. бр. 41 от 09.05.2023г.

В сила от 07.03.2017 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните
Обн., ДВ, бр. 20 от 7 март 2017 г., отм., ДВ, бр. 41 от 9 Май 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. извършване на официален контрол и оценка на фермите за добив на сурово краве мляко в съответствие с общите изисквания, определени в приложение III, раздел IX, глава I от Регламент (ЕО) 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храни от животински произход (OB, L 226, 25.07.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 853/2004), включително вземането на проби сурово мляко по отношение на специфичните изисквания, определени от приложение III, раздел IX, глава I, т. III, т. 1, т. 2, буква "г", т. 3, буква "а", буква "i" и т. 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004;
2. ежемесечното вземане на проби от сурово краве мляко за целите на самоконтрола в съответствие с разпоредбите, определени в приложение III, раздел IX, глава I, т. III, т. 1, т. 2, буква "а - в", т. 3, буква "а", буква "i" и т. 4 от Регламент (ЕО) 853/2004;
3. контрол на лабораториите, методи за изпитване и система за електронна обработка на резултатите от анализа на суровото краве мляко;
4. коригиращи действия при получаване на незадоволителни резултати от официалния контрол и оценка на фермите и/или от резултатите от анализа на суровото краве мляко в съответствие с т. 1 и 2;
5. преработка и предлагане на пазара на сурово краве мляко и млечни продукти, произведени от мляко, което не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004 по отношение на общ брой микроорганизми (ОБМ), общ брой соматични клетки (ОБСК) и структура и хигиена на фермите;
6. проследяване на суровото краве мляко и идентификационна маркировка на мляко и млечни продукти, предназначени за пазара на Европейския съюз или изключително за предлагане на пазара в Република България;
7. честота на инспекциите на база анализ на риска върху бизнес операторите на храни по цялата хранителна верига на млечния сектор;
8. извършване на собствени проверки и изпълнение на задълженията при самоконтрол на заинтересованите лица по цялата производствена верига за сурово краве мляко и млечни продукти.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...