Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 2 МАЙ 2023 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 2 МАЙ 2023 г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ

ДВ. бр. 41 от 09.05.2023г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 9 май 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. определяне на качеството на суровото мляко при пускането му на пазара;
2. извършване на официален контрол на фермите за добив на сурово мляко и млекосъбирателните центрове (МСЦ) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ, L 95, 7.4.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625), дял IV от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 г. за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол (ОВ, L 131, 17.5.2019 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627) и приложение III, раздел IX на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храни от животински произход (ОВ, L 139, 30.4.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 853/2004);
3. вземане на проби от сурово мляко от ферми и МСЦ за целите на самоконтрола в съответствие с разпоредбите, определени в приложение III, раздел IX, глава I, т. III, т. 1, т. 2, букви "а" - "в", т. 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004;
4. контрол на независимите акредитирани ветеринарни лаборатории за извършване на анализи на проби от сурово мляко, методи за изпитване и система за електронна обработка на резултатите от анализа;
5. коригиращи действия при получаване на незадоволителни резултати от официалния контрол на фермите и МСЦ и/или от резултатите от анализа на суровото мляко по т. 1 в съответствие с т. 2 и 3;
6. преработка и пускане на пазара на суровото мляко, което не съответства на изискванията на Европейския съюз (ЕС) и идентификационната маркировка;
7. транспортиране на сурово мляко;
8. изпълнение на задълженията на бизнес операторите на храни (БОХ) по цялата верига на млечния сектор.
(2) Обработката на данни за информационното осигуряване на мониторинга и контрола на изпълнението на критериите за качество на суровото мляко, здравните, хигиенните и структурните изисквания към производството и производителите на сурово мляко се извършва в модул "Мляко" като част от Интегрираната информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Организацията на дейностите по модул "Мляко" от ИИС се осъществява от БАБХ.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...