По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

ДВ. бр. 76 от 14.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 18 от 24 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 14 септември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за издаване на европейска професионална карта и органите по признаване, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта и които са компетентни за издаването й, и се осигурява изпълнението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...