По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 14 от 27 октомври 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 59 от 17 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за издаването на разрешителни за:
1. въвеждане в природата, включително внасяне за развъждане и отглеждане с цел развъждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове;
2. повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни дървесни, храстови и ловни видове и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...