По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ

ДВ. бр. 56 от 11.07.2017г.

Обн., ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2017 г.

 

history Чл. 1. С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

history Чл. 2. (1) Видовете строежи от първа категория, буква "а", са:
1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) автомагистрали и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли, пешеходни надлези и подлези и др.;
2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;
3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) железопътни линии и сгради, вкл. гари за приемане на пътници и товари и съоръженията към тях - мостове, тунели, пешеходни надлези и подлези и др.;
4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) пристанища за обществен транспорт, сгради и съоръженията към тях - морски и речни гари, жп коловози и вътрешни пътища, вълноломи, кейове, докове, плавателни канали, терминали, фарове и др.;
5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) граждански летища и летателни площадки, вкл. сградите и съоръженията към тях - самолетни писти, сгради за приемане на пътници и товари (пътнически и карго-терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушното движение, съоръжения за осветяване, сигнализация и безопасност и др.;
6. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.)
7. метрополитени и съоръженията към тях - метростанции, сгради и съоръжения за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация.
(2) Видовете строежи от първа категория, буква "б", са:
1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV;
2. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи;
3. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС);
4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;
5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) пречиствателни станции за питейни води.
(3) (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "в", необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии, определени с акт от компетентен орган, са:
1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, национални и регионални служби на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на областни управления "Пожарна безопасност и защита на населението";
2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) колективни средства за защита - скривалища;
3. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.)
4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии.
(4) (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "г", криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, са:
1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:
а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа;
б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от 100 кг, изчислено като барутно съдържание, и пиротехнически изделия в количества, по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес;
в) пожароопасни вещества и материали;
г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси;
д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за пълнене на бутилки с природен газ, системи от бутилки и тръбна инсталация за природен газ;
е) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;
ж) наркотични вещества;
з) радиоактивни вещества и материали;
2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда при разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;
3. хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.
(5) Видовете строежи от първа категория, буква "д" - хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, са:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство;
2. хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др.
(6) Видовете строежи от първа категория, буква "е" - строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес, са производствени сгради и съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др.
(7) (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "ж", са съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг - дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др.
(8) (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "з", са сградите и съоръженията на атомни централи, електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW.
(9) Видовете строежи от първа категория, буква "и", са производствените предприятия, вкл. сградите и съоръженията и складовете към тях с капацитет над 500 работни места.
(10) (изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "к" са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост.
(11) (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "л", са други строежи с национално значение, определени със закон или с акт на Министерски съвет.
(12) (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "м", са недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии, определени по реда на Закона за културното наследство.
(13) (Предишна ал. 12, изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Класификаторът на строежите по ал. 4 и ал. 10 е даден в приложение № 1.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.