По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 55 от 12.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 1999 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 12 Юли 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за класификация на гражданските въздухоплавателни средства (ВС), изискванията за разработване, въвеждане и актуализиране на нормите за летателна годност и за издаване на удостоверения за съответствие на ВС с тези норми.
(2) (изм., ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 к г.