По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 7 ОТ 5 НОЕМВРИ 2003 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВАТ ТАКАВА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 70 ОТ 2015 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 7 ОТ 5 НОЕМВРИ 2003 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВАТ ТАКАВА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 70 ОТ 2015 г.)

ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 18 ноември 2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 11 септември 2015 г., отм., ДВ, бр. 48 от 8 Юни 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 70 от 2015 г.) С наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и редът за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност.
(2) (изм., ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Брокерът е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с финансови инструменти за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар или извън него.
(3) (изм., ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Инвестиционният консултант е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен фонд и/или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, извършва инвестиционни анализи и консултации относно финансови инструменти.
(4) (изм., ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Брокерът и инвестиционният консултант нямат право едновременно с упражняването на дейността по ал. 2 и 3 да сключват по занятие други търговски сделки в лично качество или от името и за сметка на друг търговец, ако е възможно възникването на конфликт на интереси или могат да бъдат нарушени правилата за личните сделки на служителите на дружеството, за сметка на което упражняват дейността по ал. 2 и 3. Осъществяването на такава дейност се прекратява най-късно до датата, на която е сключен договор по чл. 14, ал. 3 или 4, или при възникване на обстоятелство по изречение първо и може да бъде осъществявана след прекратяването на договора.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...