По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 г.)

ДВ. бр. 46 от 11.06.2019г.

В сила от 01.01.2005 г.
Приета с ПМС № 192 от 30.07.2004 г.
Обн., ДВ, бр. 71 от 13 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 61 от 26 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 13 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 92 от 14 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 22 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) С наредбата се определят условията и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия за вътрешния пазар, търговията с тютюневи изделия и контролът върху търговията с тези стоки.