По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 85 ОТ 2017 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 85 ОТ 2017 г.)

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 38 от 11 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 58 от 23 Юли 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложно поле
history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Този закон урежда електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Този закон не се прилага:
1. относно сделки, за които законът изисква квалифицирана писмена форма;
2. (изм., ДВ, бр. 85 от 2017 г.) когато държането на документа или на екземпляр от него има правно значение.