По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 5 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

ДВ. бр. 66 от 10.08.2018г.

Обн. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм., ДВ, бр. 66 от 10 Август 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. изискванията, на които отговарят билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки;
2. условията и редът, при които се организира и осъществява дейността по изкупуване, първична обработка и съхранение на билки.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"