По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ДВ. бр. 70 от 03.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., попр., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 41 от 13 май 2005 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 17 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 1 ноември 2013 г., изм., ДВ, бр. 102 от 12 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията, техническите изисквания и редът за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
2. редът за сключване на договорите за присъединяване;
3. условията и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.