По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ И КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 85 ОТ 2021 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ И КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 85 ОТ 2021 г.)

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 12 октомври 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г.) правата и задълженията на попечителските съвети на:
а) универсалните пенсионни фондове и фондовете за извършване на плащания;
б) професионалните пенсионни фондове;
2. съставът, правата и задълженията на консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...