Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 74 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ, ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НИВОТО НА ШУМА ПРИ КОНТАКТ С ПЪТЯ И ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ГУМИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 74 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ, ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НИВОТО НА ШУМА ПРИ КОНТАКТ С ПЪТЯ И ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ГУМИТЕ

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 22 от 18 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 90 от 7 ноември 2006 г., отм., ДВ, бр. 39 от 14 Май 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) одобряване типа на гумите;
б) одобряване типа на гумите по отношение нивото на шума при контакт с пътя;
в) одобряване типа на превозните средства по отношение на монтирането на гумите;
2. техническите изисквания към гумите, към монтирането им на превозните средства и към нивото на шума при контакт с пътя.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...