По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 74 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ, ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НИВОТО НА ШУМА ПРИ КОНТАКТ С ПЪТЯ И ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ГУМИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 74 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ, ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НИВОТО НА ШУМА ПРИ КОНТАКТ С ПЪТЯ И ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ГУМИТЕ

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 22 от 18 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 90 от 7 ноември 2006 г., отм., ДВ, бр. 39 от 14 Май 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) одобряване типа на гумите;
б) одобряване типа на гумите по отношение нивото на шума при контакт с пътя;
в) одобряване типа на превозните средства по отношение на монтирането на гумите;
2. техническите изисквания към гумите, към монтирането им на превозните средства и към нивото на шума при контакт с пътя.