Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ДВ. бр. 25 от 17.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., доп., ДВ, бр. 71 от 18 септември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 17 март 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 25 от 2023 г., в сила от 17.03.2023 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване на дейностите по създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили, наричани по-нататък "военновременни запаси".
(2) Дейностите по създаване на военновременните запаси включват:
1. планиране и създаване на военновременни запаси;
2. съхраняване, поддържане, опазване и обновяване на военновременните запаси;
3. освобождаване и ползване на военновременните запаси;
4. отчитане и контролиране на военновременните запаси;
5. финансиране на военновременните запаси.
(3) Дейностите по ал. 2 се ръководят от министъра на отбраната или от упълномощено от него длъжностно лице.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...