По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2008 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 91 от 21 октомври 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 18 април 2017 г., изм., ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 9 юли 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм., ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) условията за одобряване на типа на цифровите и интелигентните тахографи и картите за цифрови и интелигентни тахографи;
2. изискванията за монтаж, проверка и ремонт на монтираните в моторните превозни средства тахографи;
3. (изм., ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) изискванията за изтегляне на данни от паметта на цифровия и интелигентния тахограф;
4. изискванията към оборудването, помещенията, мерките за сигурност и квалификацията на сервизните техници в сервизите за тахографи;
5. условията и редът за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
6. (изм., ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) задълженията на регистрираното лице, отговорника на сервиза и сервизните техници;
7. контролът за спазване задълженията на лицата, които монтират, проверяват и/или ремонтират тахографи.