По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 59 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 59 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

ДВ. бр. 80 от 11.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 30 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 20 август 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 11 септември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (доп., ДВ, бр. 66 от 2019 г.) общите принципи за управление, регулиране, надзор и контрол върху безопасността в железопътния транспорт;
2. (изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2012 г.) изискванията и основните елементи на системите за управление на безопасността (СУБ);
3. (доп., ДВ, бр. 28 от 2012 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп., ДВ, бр. 66 от 2019 г., доп., ДВ, бр. 80 от 2020 г.) изискванията към кандидатите, условията и редът за издаване, подновяване, актуализиране/изменение, ограничаване или отнемане на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура и единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие;
4. (изм., ДВ, бр. 28 от 2012 г.) отговорностите между участниците в железопътната система по отношение на безопасността на железопътния транспорт;
5. (изм., ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2012 г.) общите показатели за безопасност (ОПБ);
6. (изм., ДВ, бр. 28 от 2012 г., доп., ДВ, бр. 66 от 2019 г.) националните правила за безопасност, изменението или отмяната им в съответствие с общите критерии за безопасност (ОКБ) и общите методи за безопасност (ОМБ), приети от Европейската комисия;
7. категоризацията на произшествията в железопътния транспорт;
8. редът за разследване на произшествията и инцидентите, правата и задълженията при разследването;
9. (нова, ДВ, бр. 28 от 2012 г., доп., ДВ, бр. 66 от 2019 г., доп., ДВ, бр. 80 от 2020 г.) изискванията към кандидатите, условията и редът за издаване, подновяване, актуализиране/изменение, ограничаване или отнемане на сертификат на лице, отговорно за поддържане на превозни средства и на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...