Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 65 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 г.)

ДВ. бр. 75 от 20.09.2022г.

Обн., ДВ, бр. 35 от 27 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 71 от 4 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., попр., ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., доп., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 80 от 13 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2015 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 7 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 7 от 20 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 16 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 41 от 18 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 43 от 10 юни 2022 г., изм., ДВ, бр. 53 от 8 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 75 от 20 септември 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

 

history Чл. 1. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на Република България като държава - членка на Европейския съюз, като:
1. решава политическите въпроси, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;
2. (изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз в срок до 31 януари на текущата година;
3. приема позициите на Република България за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на други институции на Европейския съюз и одобрява мандат за тяхното представяне;
4. (изм., ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема рамкови позиции на Република България по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
5. (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема позиции на Република България за осигуряване защита на правата и интересите на страната пред Съда на Европейския съюз;
6. (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема решения относно сезирането на Съда на Европейския съюз от страна на Република България;
7. (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., доп., ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) приема стратегически и планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в това число годишния план по чл. 6, ал. 1, т. 7;
8. одобрява проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз;
9. приема законодателна програма на Министерския съвет в съответствие с политиките и актовете на Европейския съюз.
(2) (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Министерският съвет предоставя информация на Народното събрание:
1. по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от членството й в Европейския съюз;
2. за рамковите позиции по проектите на актове на Европейския съюз, включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз;
3. за участието в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз.
4. (нова, ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., отм., ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(3) (отм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Министерският съвет изпраща на Народното събрание програмата по ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок от приемането й.

history Чл. 1а. (нов, ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., отм., ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...