Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 27 от 24.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 5 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2014 г., доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 3 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 11 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 12 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 111 от 31 декември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 24 Март 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) (изм., ДВ, бр. 111 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) Основни цели на атестирането по ал. 1 са:
1. създаване на условия за ефективно управление, за постигане на необходимите способности на военните формирования и съответните структури;
2. оценяване приноса и мотивиране на отделния военнослужещ за изпълнението на функциите и задачите на военното формирование/съответната структура;
3. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика;
4. ефективно използване експертизата на военнослужещите и определяне на подходящи за тях длъжности в съответствие с професионалната им подготовка и постигнатите резултати;
5. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие на военнослужещите;
6. подобряване на комуникацията между военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните структури, както и оптимизиране на работата им в екип;
7. повишаване на управленските/командирските умения на съответните ръководители/началници/командири и утвърждаване на войнските ценности и добродетели.
(3) (нова, ДВ, бр. 111 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) За постигане на обективна оценка на професионалната квалификация и компетентност на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика, атестиращият и старши атестиращият са длъжни да използват всяка възможност да анализират и оценяват работата, компетентностите, нагласите и професионалните умения на военнослужещия, когото оценяват.
(4) (нова, ДВ, бр. 111 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) Атестиращият и старши атестиращият са отговорни за изготвянето на обективни оценки при попълване на атестационния формуляр.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...