По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 30 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., отм., ДВ, бр. 81 от 10 Октомври 2017 г.

 

history Чл. 1. С постановлението се урежда осигуряването и разпределението на целеви средства от държавния бюджет за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища.

history Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се предоставят за следните дейности:
1. осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата, както и на учениците от I до IV клас;
2. подпомагане на обедното хранене на учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища, обхванати в целодневна организация на учебния ден.
(2) Средствата по ал. 1 могат да се предоставят и за допълване на средствата, осигурени за подпомагане на храненето на учениците, обхванати от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и бр. 3, 12 и 97 от 2010 г.) и Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища (ДВ, бр. 71 от 2010 г.).
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...