Показване на 1 до 40 от общо 473 документа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 22 ЯНУАРИ 1993 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КУПУВАЧИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 ЯНУАРИ 1994 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ И ОТЛОМКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 11 ЮНИ 1992 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОПОЛИЦЕЙСКИ КОНТИНГЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ТРУДОВО- ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕГОВИЯ ЛИЧЕН СЪСТАВ В СИЛИТЕ НА ООН В КАМБОДЖА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ И ВЪВ ВАЛУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 31 МАЙ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 МАРТ 1997 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2 МАЙ 1996 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА ЗА БЪЛГАРИЯ КЪМ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МС ОТ 4 МАЙ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2005/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 ЮЛИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ЕНЕРГОЕМКИТЕ ПРОДУКТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 92/42/ЕИО НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВИ 96/57/ЕО И 2000/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 МАЙ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР "БОРИС ХРИСТОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2 ЮНИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗЛАТНИТЕ И СРЕБЪРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 10 МАЙ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 7 МАЙ 2013 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ОДОБРЕНИ ПО ПРОЕКТ BG161PO001-1.2.01-0001 "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 - 2013 г. (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 81 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 30.09.2014 г., ИЗМ., ДВ, БР. 102 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 10 МАЙ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 17 МАЙ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21 МАЙ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 25 АПРИЛ 2001 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА РЕДАКЦИЯ "НОРМАТИВНИ АКТОВЕ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7 ЮНИ 1993 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ОТ НАЕМ НА ЗЕМИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 19 ЮНИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 3 ЮНИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 10 МАЙ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 19 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 МАЙ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 19 МАРТ 1997 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПЪТИЩА И МОСТОВЕ КЪМ ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТИЩАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7 ЮНИ 1991 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 19 МАЙ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "АРХИТЕКТУРА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 МАЙ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 11 МАЙ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЙОНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ И СЕДАЛИЩАТА НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ “ПОЛИЦИЯ” НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА “ПОЛИЦИЯ” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД "РАННА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 20 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВОЕННО ЗВАНИЕ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И ОТ СЛУЖБА "СИГУРНОСТ - ВОЕННА ПОЛИЦИЯ И ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ЮНИ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМИТЕТА ПО ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 МАРТ 1997 Г. ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, КОИТО ЕЖЕГОДНО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВОТО И ДОХОДИТЕ СИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 4 ОТ 2001 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ЮНИ 1993 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 4 ЮНИ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 OT 26 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ВНОСА НА НЯКОИ СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21 МАРТ 1997 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РЕДАКЦИЯ "НАУЧНИ ИЗДАНИЯ" ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 24 ЮНИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД "ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА"

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...