По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 г.)

ДВ. бр. 80 от 11.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 50 от 20 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 17 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 80 от 11 септември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) С тази наредба се определят съдържанието на регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (РЗИ), както и условията и реда за:
1. вписване в регистъра;
2. поддържане на регистъра;
3. заличаване на регистрацията.
(2) Регистърът на обектите с обществено предназначение, наричан по-нататък "регистъра", съдържа данни за групите обекти, посочени в приложение № 1.
(3) Данните в регистъра са публични.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...