По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 38 ОТ 2011 г.)

ДВ. бр. 62 от 27.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 83 от 16 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 17 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 23 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 24 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2021 г.

 

Раздел I.
Такси за издаване на разрешения

history Чл. 1. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията се събира такса 95 лв.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...