Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023

Показване на 1 до 40 от общо 1712 документа

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЕНО ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", И ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ ПО РЕЙН

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ВСЕМИРНАТА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН (ЗРП) ЗА 2018 - 2019 Г., БЪЛГАРИЯ

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН 2021 - 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТРАНАТА 2018 - 2022 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕТСКИЯ ФОНД НА ООН (УНИЦЕФ)

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АГРЕСИВНИТЕ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА И ПОЛИТИЧЕСКА ОСНОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС НА 18 ЮЛИ 2012 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕСА НА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СПИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНАТА РЕФОРМА В УКРАЙНА И ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД 20-ГОДИШНИНАТА ОТ СВИКВАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 1990 – 1991 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ПОДКОПАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ И РЕЛИГИОЗЕН МИР В СТРАНАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСЪЖДАЩА ОПИТА ЗА НАСИЛСТВЕНА АСИМИЛАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА НИДЕРЛАНДИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МИНЕН ЛОВЕЦ "МААСЛУИС", КЛАС "ТРИПАРТИ", С БОРДОВИ № М856, И МИНЕН ЛОВЕЦ "ХЕЛЕВУТСЛАЙС", КЛАС "ТРИПАРТИ", С БОРДОВИ № М859

ДОГОВОР № РД-НС-01-2 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2012 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-3 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ЗА 2012 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ЗА 2014 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2015 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-5 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2013 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-5 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2014 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ С НЕМЕЖДУНАРОДЕН ХАРАКТЕР (ПРОТОКОЛ IІ)

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ (ПРОТОКОЛ І)

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТЛИЧИТЕЛНА ЕМБЛЕМА (ПРОТОКОЛ ІІІ)

ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И/ИЛИ МИТНИ СБОРОВЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА И СЪОТВЕТНА ДРУГА ПОМОЩ

ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА НА РЕКА ДУНАВ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 33, АЛ. 3, Т. 2 И 3 ОТ НАРЕДБА № 1 ОТ 9.02.2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2016 Г.)

ЗАПОВЕД РД-1214 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "ОРЛИЦИТЕ", ЗЕМЛИЩЕ НА С. КАМЧИЯ, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...