Показване на 1 до 40 от общо 1496 документа

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЕНО ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", И ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ ПО РЕЙН

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН (ЗРП) ЗА 2018 - 2019 Г., БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА И ПОЛИТИЧЕСКА ОСНОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС НА 18 ЮЛИ 2012 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СПИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД 20-ГОДИШНИНАТА ОТ СВИКВАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 1990 – 1991 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ПОДКОПАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ И РЕЛИГИОЗЕН МИР В СТРАНАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСЪЖДАЩА ОПИТА ЗА НАСИЛСТВЕНА АСИМИЛАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ

ДОГОВОР № РД-НС-01-2 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2012 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-3 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ЗА 2012 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ЗА 2014 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2015 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-5 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2013 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР № РД-НС-01-5 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ ЗА 2014 Г. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ С НЕМЕЖДУНАРОДЕН ХАРАКТЕР (ПРОТОКОЛ IІ)

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ (ПРОТОКОЛ І)

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТЛИЧИТЕЛНА ЕМБЛЕМА (ПРОТОКОЛ ІІІ)

ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И/ИЛИ МИТНИ СБОРОВЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА И СЪОТВЕТНА ДРУГА ПОМОЩ

ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА НА РЕКА ДУНАВ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 33, АЛ. 3, Т. 2 И 3 ОТ НАРЕДБА № 1 ОТ 9.02.2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2016 Г.)

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ЗАПОВЕД РД-1214 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "ОРЛИЦИТЕ", ЗЕМЛИЩЕ НА С. КАМЧИЯ, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № 0023-2511 ОТ 11 ЮНИ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

ЗАПОВЕД № 0023-2514 ОТ 11 ЮНИ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

ЗАПОВЕД № 0023-3534 ОТ 9 АВГУСТ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

ЗАПОВЕД № 03-РД/3218 ОТ 8 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПОДЛЕЖАЩАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 6 И 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.

ЗАПОВЕД № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2000 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...