По вид документ > Нормативни актове - отменени > Други нормативни актове > МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Приета с ПМС № 199 от 11.07.2011 г.
Обн., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., отм., ДВ, бр. 28 от 6 Април 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С методиката се определят редът и начинът, по който пощенският оператор, на когото със Закона за пощенските услуги е възложено задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него пощенска мрежа, изчислява и доказва нетните разходи от задължението за извършване на услугата.
(2) За целите на методиката пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга ще се нарича "задължен оператор".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...