По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

ДВ. бр. 4 от 13.01.2017г.

В сила от 13.05.2005 г.
Обн., ДВ, бр. 41 от 13 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 16 от 21 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., отм., ДВ, бр. 4 от 13 Януари 2017 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на кадастралната карта и кадастралните регистри. С наредбата се определя и класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...