По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 31 ОТ 2000 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 78 ОТ 2005 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 93 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 20 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 08.03.2019 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 31 ОТ 2000 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 78 ОТ 2005 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 93 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 20 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 08.03.2019 г.)

ДВ. бр. 20 от 08.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 55 от 16 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., изм., ДВ, бр. 92 от 14 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 14 от 4 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 31 от 14 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 47 от 18 май 2001 г., доп., ДВ, бр. 59 от 3 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 57 от 24 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 61 от 13 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 30 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 83 от 25 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., изм., ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 59 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2001 г., в сила от 02.06.2001 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., предишен текст на чл. 1, изм., ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм., ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) В системата на Министерството на енергетиката се събират следните такси:

history