По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 1 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЩЕНСКАТА СИГУРНОСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 6 ОТ 1 НОЕМВРИ 2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЩЕНСКАТА СИГУРНОСТ

ДВ. бр. 78 от 04.10.2019г.

Обн., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 4 октомври 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за пощенската сигурност, отнасящи се до:
1. охраната и опазването на пощенските пратки, паричните средства и ценните пратки, имуществото на пощенските оператори, живота и здравето на пощенските служители и на потребителите на пощенски услуги, опазване тайната на кореспонденцията, осигуряване неприкосновеността на пощенските пратки, защита на личните данни и предотвратяване изпирането на пари чрез пощенската мрежа;
2. защита на пощенския трафик и недопускане приемането, пренасянето и доставянето чрез пощенската мрежа на забранени предмети и вещества;
3. недопускане приемането, пренасянето и доставянето на пощенски пратки, за които цената на услугата е предплатена с подправени или извадени от употреба пощенски марки или с невалидни пощенски отпечатъци, както и на подправени пощенски продукти;
4. съхранението, опазването и унищожаването на служебните документи, пощенските печати и датните клейма;
5. контрола по спазването и изпълнението на изискванията за пощенската сигурност.
(2) Наредбата се прилага по отношение на всички пощенски оператори, извършващи пощенски услуги на територията на Република България.
(3) Пощенските оператори изпълняват изискванията на наредбата чрез изграждане на структура по сигурността, която е неразделна част от основната им организационна форма.
(4) Пощенските оператори съдействат на компетентните държавни органи за обезпечаване сигурността на пощенските пратки.