По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 42 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 42 ОТ 6 ЮЛИ 2001 г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 11 ОТ 2012 г.)

ДВ. бр. 70 от 03.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 31 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 14 от 12 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 2019 г.) С тази наредба се определят условията и редът за издаване, преразглеждане, изменение, спиране на действието или отнемане на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари.
(2) (изм., ДВ, бр. 95 от 2006 г., отм., ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(3) (изм., ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Наличието на лицензия за извършване на железопътни превози не дава право на използване на железопътната инфраструктура. Ползването ? се осъществява по реда, предвиден в Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и нормативните актове по неговото прилагане.
(4) Превозвачите водят отделни счетоводни сметки за дейностите по превоз на пътници и превоз на товари.
(5) (отм., ДВ, бр. 11 от 2012 г.)