По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 26 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 26 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК"

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

В сила от 17.02.2012 г.
Обн., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г., отм., ДВ, бр. 71 от 10 Септември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 344020 "Данъчен и митнически посредник" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 344 "Счетоводство и данъчно облагане" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.