По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 23 АВГУСТ 2012 г. ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, РАНГОВЕТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ОТ РЕЗЕРВА И ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ОТ РЕЗЕРВА СЪС ЗВАНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 56 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 06.07.2018 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 23 АВГУСТ 2012 г. ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, РАНГОВЕТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ОТ РЕЗЕРВА И ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ОТ РЕЗЕРВА СЪС ЗВАНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 56 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 06.07.2018 г.)

ДВ. бр. 56 от 06.07.2018г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 31 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) Привежда длъжностите на служителите по чл. 143, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, ранговете на служителите по чл. 44 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" от резерва и ранговете на служителите по чл. 36 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" от резерва в съответствие със званията на военнослужещите по чл. 138 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно приложението.