Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № РД-02-20-25 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № РД-02-20-25 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2012 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ДВ. бр. 70 от 03.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 19 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. изискванията и критериите за вписване в регистъра на консултантите;
2. органите и редът за вписване в регистъра;
3. условията и редът за продължаване на удостоверението след изтичането на срока на неговото действие;
4. условията и редът за удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на лица от държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Консултантът е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или лице, регистрирано в търговски или друг публичен регистър в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, който извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражнява строителен надзор при изпълнението на строежите.
(3) (нова, ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) При упражняване на дейностите по ал. 2 консултантът извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Консултантът въз основа на сключен договор с възложителя може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договори.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...