По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 91 от 4 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 5 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване;
2. осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;
3. контрол и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване.