По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2011 - 2012 г., ИЗМ., ДВ, БР. 18 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2012 - 2013 г., ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2013 - 2014 г., ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2014 - 2015 г., ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2015 - 2016 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2011 - 2012 г., ИЗМ., ДВ, БР. 18 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2012 - 2013 г., ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2013 - 2014 г., ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2014 - 2015 г., ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2015 - 2016 г.)

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 40 от 27 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 30 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 12 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 86 от 6 ноември 2015 г., отм., ДВ, бр. 81 от 10 Октомври 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., относно размера на допълнителните средства, в сила от 01.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм., ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г., изм., ДВ, бр. 86 от 2015 г., в сила от 06.11.2015 г.) На държавните и общинските училища се предоставят допълнителни средства за обхванатите ученици от І до VІ клас в целодневната организация на учебния ден в размер 544 лв. за едно дете за бюджетната година, в това число за поевтиняване на обедното хранене.
(2) (изм., ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм., ДВ, бр. 92 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г.) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят по бюджетите на училищата средствата по ал. 1 в зависимост от броя на учениците от І до VІ клас, обхванати в целодневната организация на учебния ден.
(3) (нова, ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При осигурено финансиране от европейски фондове и програми за целодневна организация на учебния ден в средищните училища средствата по ал. 1 не се осигуряват от държавния бюджет.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...