Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДВ. бр. 42 от 12.05.2023г.

Обн., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 44 от 25 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 42 от 12 май 2023 г.

 

Предмет
history Чл. 1. С тази наредба се определят сроковете, размерите и активите, в които банките и клоновете на чуждестранни банки със седалище в страната поддържат задължителни минимални резерви при Българската народна банка (БНБ).

Резервна база
history Чл. 2. Резервната база, върху която се определя размерът на задължителните минимални резерви, са привлечените средства на банките в левове и чуждестранна валута, с изключение на средствата, привлечени:
1. от други банки и клоновете на чуждестранни банки със седалище в страната;
2. чрез клонове на местна банка в чужбина;
3. под формата на инструменти на собствения капитал съгласно чл. 4, параграф 1, т. 119 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...